VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických a video služeb, zakázky, objednávky fotografických/video služeb a potvrzení objednávek firmy Stanislav Homolka Karkoszka se sídlem Staré Ouholice 62, Nová ves, PSČ 27752, IČO: 87299151, (dále jen „zhotovitel“)
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní) či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.
 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na webové stránce zhotovitele na adrese: www.stanislav-karkoszka.cz.
 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb, videa a vyhotovení díla, resp. fotografií, videí apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité a musí současně odpovídat platné nabídce zhotovitele (viz čl. III odst. 2 VOP). Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb, vyhotovení retušovaných fotografií a video služeb dle rozsahu objednávky.
 4. Rozsah jednotlivých „balíčků fotografování“ je orientační, přesný počet záběrů, použitých pozadí a rekvizit se může odchylovat
 5. Nevyretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (vit čl. VIII odst. 4 VOP).

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách zhotovitele, a to na adrese: www.stanislav-karkoszka.cz
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií/videí či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.
 3. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení zálohy i ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 a 4 VOP.

VI. Dodací lhůty

 1. Za přiměřené lhůty pro dodání standardní zakázky dle čl. IV odst. 4 VOP se považuje 96 hodin na nahrání dat (neupravených fotografií) na server, 30 pracovních dní na vyretušování zákazníkem vybraných fotografií.
 2. Za přiměřené lhůty pro dodání nestandardní zakázky (tedy především zakázek v jiných, než standardních formátech fotografií, nově vyretušovaných fotografií s dodáním pouze v digitální či elektronické podobě, speciálně definovaných objednávek apod.) dle čl. VI odst. 4 VOP, pokud ve smlouvě není určeno jinak, se považuje 96 hodin na nahrání dat (neupravených fotografií) na server a 40 pracovních dní na vyhotovení fotografií či hotového videa.
 3. Objednatel má právo požádat o zkrácení dodací lhůty celé zakázky dle odst. 1. Zhotovitel může toto zkrácení po domluvě s objednatelem umožnit. Zkrácení dodací lhůty je běžně možné pouze pro zakázky s menším počtem unikátních retušovaných fotografií, než 40 ks a je zpoplatněna individuálně.
 4. Lhůty pro vyretušování fotografií a práce na videích, tedy lhůty, začínají běžet půlnocí následující po objednání fotografií či videa
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli právo, využívat vybrané fotografie zákazníka nejenom za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy, ale i pro marketingové účely. Pokud si zákazník nepřeje, aby jeho materiál (fotografie či výsledné video) byl dále využíván pro tyto účely, informuje o tom nejdéle v den konání zakázky zhotovitele.
 3. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.
 4. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení objednateli, ze závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování či natáčení. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.
 6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VIII. Práva a povinnosti objednatele

 1. V případě, že jsou fotografovány či natáčeni děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte (např. též dalším zaměstnancem zhotovitele, který bude při fotografování či natáčením přítomen).

IX. Úroveň Retuší

 1. Úroveň zpracování retuší, úprava videa je stanovena zhotovitelem a nikoli objednatelem. Další úpravy fotografií je možné po domluvě se zákazníkem provést za hodinovou sazbu 500,00 Kč / hod.
 2. Objednatel má možnost ovlivnit úroveň retuší v poznámkách před uzavřením objednávky, zhotovitel se pokusí vyhovět, ale toto přání je pouze indikací a není pro zhotovitele závazné.

X. Jiná ujednání stran

 1. Zákazník si práci zhotovitele vybírá a objednává podle ukázek na jeho internetových stránkách www.stanislav-karkoszka.cz  a to s plným vědomím toho, že styl jeho fotografií, úroveň retuší, ořezy fotografií a celkové podání fotografií či videa bude odpovídat ukázkám na stránkách, ale přitom fotografie nebudou zcela identické.
 2. Objednatel (zákazník) nabývá vlastnická práva ke všem dílům vzniklým podle smlouvy výhradně pro soukromé a nekomerční využití a až po úplném zaplacení ceny předmětu plnění. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv.
 3. Objednatel (zákazník) nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, tzv. screenshot apod.), využití fotografií před úplným zaplacením ceny předmětu plnění, či po zániku podlicencí smlouvy bude považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má objednavatel (zákazník) právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli (zhotoviteli) již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 5. Objednatel dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.

XI. Zpracování a ochrana osobních dat

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a službami poskytovanými prostřednictvím stránky www.stanislav-karkoszka.cz, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

  

XII. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, po předchozí domluvené schůzce nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí zakázky, tj. v záruční době.
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).
 4. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 

 

XIII. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Všichni zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)
 3. V případě, že nebude možné takové nedokonalosti odstranit ani prostřednictvím DTP a fotografie tak budou nepoužitelné, bude zákazník informován o nutnosti pozměnit svůj výběr fotografií. Tento dodatečný výběr nemá vliv na cenu.

 

XIV. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

 XV. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.
 3. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

 

XVI. Storno podmínky

 1. Nedostaví-li se zákazník z jakéhokoliv důvodu na domluvené místo v dohodnutý den a čas focení či natáčení bez předchozího informování zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážisty všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka a přiměřeného zisku.

 

XVII. Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

 

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň objednatel (zákazník) potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování či natáčením, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování či natáčením standardním způsobem.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.
 3. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2019
 4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.